Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jakie zatem okoliczności powodują powstanie obowiązku podatkowego? Jak stanowi art. 3 ust. 1 podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)   użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W związku z powyższym za okoliczność uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego będzie nabycie własności nieruchomości/udziału we współwłasności nieruchomości lub obiektów budowlanych, wejście w posiadanie (samoistne) nieruchomości lub obiektów budowlanych, nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (tutaj momentem zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie obowiązku jest moment złożenia wniosku o wpis do ksiągi wieczystej), wejście w posiadanie (na podstawie umowy lub bezumownie) nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zatem jeżeli okoliczność uzasadniająca powstanie obowiązku podatkowego zaistniała np. 1.04.2016 r., to obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości będzie ciążył na podatniku od dnia 01.05.2016 r.